Algemene voorwaarden Soultantra institute

0. Begrippen
0.1 Soul Tantra Institute: Soul Tantra Institute, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Goedenaardspolder 28, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17208423. 
0.2 Klant: De partij met wie Soul Tantra Institute een overeenkomst heeft gesloten voor een dienst of product, die onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden.
0.3 Diensten: De diensten die worden aangeboden door Soul Tantra Institute, dit zijn workshops, retreats en sessies.
0.4 Product: De producten die worden aangeboden door Soul Tantra Institute.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Soul Tantra Institute. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Soul Tantra Institute. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Soul Tantra Institute behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Soul Tantra Institute garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Producten kunnen echter in kleur, maat en vorm afwijken.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Soul Tantra Institute bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling te annuleren.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% of 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 De klant heeft de wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen (wet koop op afstand). In deze periode kan de klant de geleverde producten zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Soul Tantra Institute draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals retreats en workshops van Soul Tantra Institute.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen, zoals individuele sessies;
• producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• producten die i.v.m. hygiëne niet kunnen worden teruggezonden (zoals een yoni ei).

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Soul Tantra Institute, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Soul Tantra Institute. Soul Tantra Institute houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Soul Tantra Institute respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Soul Tantra Institute maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Soul Tantra Institute staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
6.2 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Soul Tantra Institute) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Soul Tantra Institute. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Soul Tantra Institute schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke en beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de klant door Soul Tantra Institute gegrond worden bevonden, zal Soul Tantra Institute naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Iedere aansprakelijkheid van Soul Tantra Institute voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Als een dienst (retreat, workshop of sessie) niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan direct schriftelijk mededeling te doen aan Soul Tantra Institute. We zullen dan in overleg met de deelnemer de klacht bespreken in alle redelijkheid.
6.5 Soul Tantra Institute is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van docenten, assistenten of locatiehouders waar de retreat wordt gehouden.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Soul Tantra Institute zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Soul Tantra Institute slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Soul Tantra Institute gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Soul Tantra Institute en de klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Soul Tantra Institute op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Soul Tantra Institute behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9 Annuleringen
9.1 Annulering van een dienst is, met uitzondering van het inschrijfgeld, kosteloos tot 7 dagen voor een eendaagse dienst en tot 14 dagen voor een meerdaagse dienst. Het inschrijfgeld voor een eendaagse dienst is € 25,-, het inschrijfgeld voor een meerdaagse dienst is € 50,-. Als de annuleringstermijn is verstreken brengt Soul Tantra Institute het volledige bedrag in rekening. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Indien er een vervanger beschikbaar is, wordt het volledige bedrag minus het inschrijfgeld terugbetaald. Het inschrijfgeld kan afgetrokken worden bij een eerstvolgende inschrijving voor een dienst.
9.2 Indien zich te weinig deelnemers opgeven voor een dienst, heeft Soul Tantra Institute het recht de dienst te annuleren tot 5 dagen voorafgaande aan de workshop. Deelnemers die reeds betaald hebben, ontvangen hun betaling retour.
9.3 Soul Tantra Institute behoudt zicht het recht voor om in diensten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Soul Tantra Institute gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Soul Tantra Institute is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Soul Tantra Institute alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Soul Tantra Institute behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Soul Tantra Institute gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Soul Tantra Institute bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Soul Tantra Institute is niet aansprakelijk voor schade aan personen of objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12.2 Soul Tantra Institute is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens diensten (retreat, workshop of sessie).

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Soul Tantra Institute en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch kennis, tenzij Soul Tantra Institute er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Sluit je aan bij onze community!

Ontvang gratis ons Soul Magazine met nieuws en blogs over onze activiteiten

Overzicht van alle workshops, retreats en events