Algemene voorwaarden en klachtenregeling

 

Onze algemene voorwaarden zijn voor de verschillende workshops, sessies en studenten verschillend.

Kijk in onderstaande lijst welke algemene voorwaarden op jou van toepassing zijn

 • copyright soulinstitute.eu

  Toelatingseisen, betalingsvoorwaarden, ethische code en overige voorwaarden en aansprakelijkheidsverklaring voor studenten van de opleidingen van de beroepsopleiding Soul Institute, hierna te noemen SI. Hieronder vallen de opleidingen Inner Grounding Therapy opleiding en Women’s Soul Coach.

   

  Versie januari 2018

   

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

   

  Artikel 1: Definitie

   

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de beroepsopleiding Soul Institute (hierna te noemen ‘SI’) en deelnemers aan de opleidingen en daaraan verbonden workshops.

   

   1. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt. Indien de deelnemer niet degene is met wie de overeenkomst wordt aangegaan, gelden de bepalingen onder artikel 14.

   

  Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten

   

  2.1. De overeenkomst voor deelname aan het eerste jaar komt tot stand door middel van een mondelinge of schriftelijke aanmelding, waarna de deelnemer een schriftelijke bevestiging en een inschrijfformulier per post of mail ontvangt.

  Deze bevestiging en het inschrijfformulier dienen binnen veertien dagen na ontvangst te worden ondertekend en geretourneerd. De in het inschrijfformulier genoemde aanbetaling dient binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier aan de beroepsopleiding te zijn overgemaakt, waarna de inschrijving definitief is.

  Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier kan de inschrijving door de student of door SI zonder opgave van redenen worden ontbonden, mits dit gebeurt tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding.

  Dit formulier met toelatingseisen, betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheidsverklaring maakt onl mst en kan via de website worden

  ingezien.

   

   1. Aan het einde van het opleidingsjaar of na de eerste twee opleidingsjaren (Inner Grounding Therapy) ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier voor het daaropvolgende studiejaar of respectievelijk 2 opleidingsjaren. Dit inschrijfformulier dient voor of tijdens het laatste blok van het lopende studiejaar te worden ondertekend en geretourneerd. De in het inschrijfformulier genoemde aanbetaling dient binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier aan de beroepsopleiding te zijn overgemaakt, waarna de inschrijving definitief is.

   

   1. Wijzigingen in de totstandkoming van de overeenkomsten zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk door de beroepsopleiding zijn bevestigd.

   

  Artikel 3: Annulering opleiding

   

   1. De deelnemer heeft het recht zijn aanmelding voor de opleiding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier door de opleiding, per e-mail of per post kosteloos te annuleren. In geval van annulering van de opleiding tot 30 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, betaalt de deelnemer alleen de gedane aanbetaling van 100 euro. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag van het eerste jaar, betaalt deelnemer de helft van de deelnamekosten. Wel is het mogelijk zich te laten vervangen door een vervangende deelnemer als deze voldoet aan de toelatingseisen van de beroepsopleiding. Ook kan iemand van de wachtlijst (indien aanwezig) zijn/haar plaats innemen. In een dergelijk geval zijn er aan de annulering geen kosten verschuldigd, behoudens de aanbetaling. Deze regeling is ook van toepassing op de vervolgjaren.

   

   1. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag van het eerste jaar, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag van het eerste jaar de deelname beëindigt of om welke reden dan ook niet aan de opleiding deelneemt, betaalt deelnemer of opdrachtgever de volledige opleidingskosten van dat jaar. Dat geldt ook voor de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betalingsregeling.

   

  3.3 De beroepsopleiding heeft het recht om, met opgave van redenen, de opleiding of een losse training te annuleren.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

   1. De beroepsopleiding heeft, met opgave van redenen, het recht om de deelname van een deelnemer te weigeren in het geval hij of zij naar oordeel van de opleiders (nog) niet in staat is, om welke redenen dan ook, aan de opleiding deel te nemen. Dit geldt eveneens voor deelname aan de vervolgjaren

   

  Artikel 4: Toelatingseisen en vooropleiding

   

  Voor toelating aan de SI gelden de volgende voorwaarden:

   

    • Minimaal havodiploma (Voor België ASO- of BSO-diploma).
    • Na aanmelding volgt indien nodig een intakegesprek om te beoordelen of de opleiding op basis van levenservaring en zelfkennis geschikt is.
    • Ervaring met diep lichaamswerk, lichaamsgerichte psychotherapie of innerlijk kindwerk.
    • Het eerder hebben gevolgd van een één- of meerdaagse retreat bij het Soul Institute
    • Grote bereidheid tot zelfreflectie, reflectie ten opzichte van het eigen proces en bereidheid om te blijven groeien en ontwikkelen. Ook na de opleiding.
    • Grote affiniteit met het begeleiden van mensen tijdens hun persoonlijke ontwikkeling, traumaverwerking, seksualiteit en relationele problemen.
    • Voldoende kennis van de Engelse taal.
    • Bij de opleiding Inner Grounding Therapy is inschrijving alleen voor 2 leerjaren tegelijk mogelijk. Je schrijft je tegelijkertijd in voor jaar 1 en 2 samen. Na jaar 1 en 2 schrijf je je tegelijkertijd in voor jaar 3 en 4. Enkel jaar 1 volgen is niet mogelijk. Dit, omdat we van begin af aan een stevige bedding met de groep willen neerzetten, zodat alle processen door de jaren heen zorgvuldig aan bod kunnen komen.
    • Jaar 1 en 2 van de Inner Grounding Therapy leidt op tot het Practitioner diploma: Ayurvedic Tantric Bodyworker.
    • Inschrijving voor de vervolgjaren van de opleiding vindt plaats door het invullen en retourneren van het inschrijfformulier dat aan het einde van de twee eerste cursusjaren wordt uitgereikt. De betalingsvoorwaarden kunnen per leerjaar wijzigen. Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student de meest recente betalingsvoorwaarden.
    • Dit document met toelatingseisen, betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheidsverklaring maakt tevens deel uit van de studieovereenkomst en kan worden ingezien via de website.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  • Indien tijdens de opleiding blijkt dat de emotionele stabiliteit van de student niet toereikend is voor het verdere vervolg van de opleiding, kan de student van de opleiding worden uitgeschreven. Voordat er tot dit besluit wordt overgegaan, zal er eerst een gesprek met de student plaatsvinden.

   

  • Dit wordt mondeling en schriftelijk aan de student gecommuniceerd en indien nodig ontvangt de student hierbij begeleiding.

   

  Artikel 5: Bewijs van inschrijving

   

  Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt een voorlopige bevestiging verstuurd en volgt er indien nodig een intakegesprek.

  Na een positieve uitslag van het intakegesprek en bij voldoende aanmeldingen stuurt SI de student de definitieve aanmeldbevestiging en ontvang hij/zij een intakeformulier. Dit intakeformulier en een ondertekend exemplaar van deze algemene voorwaarden moeten worden teruggestuurd, alsmede een verklaring van de gewenste betalingswijze (eenmalige betaling of betaling in termijnen).

  Indien alle formulieren zijn ondertekend en geretourneerd en de aanbetaling is voldaan, ontvangt de student een bewijs van inschrijving.

   

  Artikel 6: Financiële verplichtingen

   

  Bij inschrijving voor de 4-jarige opleiding “Inner Grounding Therapy “of de opleiding Women’s Soul Coach fase 1 en/of fase 2 verplicht de student zich de verschuldigde opleidingskosten van de betreffende leergang te betalen. De opleidingskosten staan vermeld in de betalingsvoorwaarden en op onze website: www.soulinstitute.eu

  De student dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier, een aanbetaling te doen van € 150,- waardoor zijn/haar plaats in de opleiding is gereserveerd.

  Betaling van het resterende bedrag dient te geschieden uiterlijk 3 maanden vóór de start van de opleiding/het leerjaar op rekening NL30 INGB 0007 5367 68 t.n.v. Soul Institute te ‘s- Hertogenbosch. In overleg kan van de betalingsdata afgeweken worden, maar niet van de betalingsverplichting.

  Betaling in termijnen is eveneens mogelijk. Hiervoor betaalt de student € 150,- extra administratiekosten. De termijnen (maximaal 6 worden in overleg vastgelegd. Het

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  totaalbedrag dient echter 3 maanden voor het einde van het opleidingsjaar te zijn voldaan. De termijnbetaling wordt altijd afgeschreven op de 1e van de maand, ofwel via een automatische incasso ofwel via een door de student zelf ingestelde automatische overboeking.

   

  Artikel 7: Aftrekbaarheid studiekosten voor beroep

   

  De studiekosten zijn onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar bij de belasting onder de post: “Studiekosten voor beroep.” De student wordt door SI hierbij slechts geïnformeerd over de mogelijkheden. Het is niet mogelijk om SI aansprakelijk te stellen voor de mogelijkheid tot aftrekbaarheid van de studiekosten.

  Teven zijn er enkele instanties die subsidie verlenen voor opleidingen zoals deze. Zover wij hiervan op de hoogte zijn, zullen we de student hierover vrijblijvend informeren. De student is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de subsidie.

   

  Artikel 8: Voortijdig stoppen met de opleiding

   

  Indien een student voortijdig met de opleiding wil stoppen, wordt dit altijd besproken via een face-to-face persoonlijk gesprek (niet via telefoon of Skype) met één of meerdere docenten of mentoren van de opleiding. Ook vindt er een afscheidsmoment plaats met de groep. Binnen SI is het uitgangspunt dat we werken vanuit de essentie van verbinding. Aan het nemen van afscheid wordt derhalve veel waarde gehecht.

  Na de start van de opleiding kan geen volledige restitutie van de opleidingskosten meer plaatsvinden, ook als de student besluit aan één, meerdere of zelfs alle weekenden van het opleidingsjaar niet deel te nemen.

   

  Artikel 9: Beperkte restitutie bij overmacht

   

  In het geval van definitief stoppen door overmacht* is het volgende recht op restitutie van toepassing:

  Restitutie van ongebruikte opleiding- en/of verblijfskosten die nog hebben plaatsgevonden NA het geval van overmacht, zal plaatsvinden binnen 90 dagen na de afmelding wegens overmacht.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  * Onder overmacht wordt een calamiteit door een ernstig ongeval of ziekte verstaan waardoor deelname aan de rest van het opleidingsjaar uitgesloten is. In geval van twijfel beslist uiteindelijk Soul Institute of er recht is op deze restitutie. Het overleggen van een duidelijke doktersverklaring maakt onderdeel uit van de procedure.

   

  Artikel 10: Aanwezigheid

   

  De aanwezigheid tijdens de lesuren is verplicht voor het behalen van het diploma. De afwezigheid van één of meer deelnemers kan de voltooiing van bepaalde onderdelen van het opleidingsproces verhinderen. Facultatieve uren gewijd aan het herhalen van de stof worden als dusdanig aangekondigd. Een deelnemer die een les mist is zelf verantwoordelijk voor het inhalen ervan, in overleg met de hoofddocenten van de opleiding. Stiptheid is belangrijk voor het groepsproces. We vragen je daarom om bij elke les uiterlijk een kwartier van tevoren aanwezig te zijn.

   

  Artikel 11: Niet gevolgd studieblok door afwezigheid of ziekte

   

  In het geval een deelnemer plotseling ziek wordt of om een andere reden één van de lesblokken niet kan volgen, dan wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld om dat blok in te halen in het volgende jaar. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden: opdrachten uit een gemist blok dienen wel gemaakt te worden in datzelfde jaar met behulp van aantekeningen van medestudenten. Ook kan er een extra les over het praktijkgedeelte met de betreffende docent of een assistent ingepland worden. De kosten van deze les zijn voor rekening van de student. Een studieblok inhalen in een volgend studiejaar is mogelijk tegen betaling van de geldende verblijfskosten.

  De opleidingskosten van het blok worden niet gerestitueerd.

   

  Artikel 12: Mogelijke bijkomende kosten bij niet slagen of stagnatie

   

  Indien de student zakt voor de eindtoets zijn de kosten van het praktijkherexamen en het theoretische herexamen € 75,- per herexamen.

  Bij eventuele stagnatie in zijn/haar persoonlijke groeiproces is de student verplicht om, naast de vijf mentorsessies, extra persoonlijke sessies te volgen. Je mentor kan je verzoeken extra sessies aan te vragen. De mentorsessies kosten € 85,- per uur.

   

  Artikel 13: Annulering cursusjaar

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  De student is zich ervan bewust dat het opleidingsjaar door SI geannuleerd kan worden wanneer er minder dan 10 studenten zich voor de opleiding hebben aangemeld. De reden hiervan is dat de verblijfskosten in de opleidingscentra anders te hoog zijn. Uiteraard streven we ernaar een volle groep studenten te garanderen. Deelnemers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. In een dergelijk geval worden eventueel reeds betaalde uiteraard cursusgelden gerestitueerd.

   

  Artikel 14: Aanvullende betalingsvoorwaarden

   

  • Indien een bedrijf of instelling de studiekosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk voor de betaling. Het is daarom raadzaam een schriftelijke bevestiging van het aangaan van deze betalingsverplichting aan te vragen bij het betreffende bedrijf of de betreffende instelling.
  • De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het thuisadres.
  • Bij het overschrijden van de betalingsdatum wordt per maand € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hieraan verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de student.
  • Bij niet tijdige betaling kan de student toegang tot de lessen/tentamens worden ontzegd. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.
  • SI is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de studieovereenkomst op te zeggen indien de belangen van het instituut worden geschaad. Dit is ook van toepassing bij onbehoorlijk gedrag*. Alle financiële betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de studieovereenkomst blijven onverminderd bestaan.
  • Het verzuim van lessen kan invloed hebben op de beoordeling van de vakken. De exacte regels hiervoor zijn te vinden in de informatiegids die aan het begin van de opleiding wordt uitgereikt.

   

  * Onbehoorlijk gedrag is het overschrijden van de ethische code van de opleiding en de ethische code van de Inner Grounding therapie* (te downloaden op onze website en onderdeel van de studiegids) en het zonder overleg verlaten van een opleidingsweekend.

   

  Artikel 15: Extra studie- en opleidingsinformatie

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  • In de studiegids en op de website www.soulinstitute.eu is alle algemene informatie aangaande de opleiding te vinden, alsmede de doelstellingen, de duur, de omschrijving van de vakken, een globaal leerplan, studiebelasting, toetsing en kosten van de opleiding.
  • De studiebelasting bedraagt per week minimaal 6 uur aan thuisstudie plus de aanwezigheid op de lesdagen, opleidingsweekenden, intervisiedagen en individuele sessies zoals omschreven in het curriculum.
  • Bij de start van de opleiding ontvangt de student een informatiegids met daarin alle informatie over de gang van zaken, de organisatie en reglementen van Soul Institute.
  • De roosters voor de eerste leergang worden bij aanvang van het leerjaar uitgereikt. De nieuwe roosters worden in mei/juni van elk schooljaar verstrekt.
  • SI behoudt zich het recht voor om na aanvang van de studie wijzigingen in het leerplan aan te brengen. Uiteraard met behoud van het aantal lesuren.
  • SI is een nog in opbouw zijnde opleiding die aan veranderingen onderhevig is. Wanneer een student na een of meer jaren na een studiestop opnieuw wil instromen, is het mogelijk dat hij extra blokken en opdrachten moet inhalen. Dit is maatwerk en wordt individueel met de student besproken.

   

  Artikel 16: Vertrouwelijkheid, juiste informatie en recht op privacy

   

  16.1 Door de student verstrekte informatie wordt door SI, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld conform de heersende privacywetgeving. De student verklaart dat de bijgesloten intakevragenlijst geheel naar waarheid is ingevuld. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.

  De student is ervan op de hoogte dat wanneer hij/zij een psychiatrische diagnose, een opname in een psychiatrische inrichting of in een afkickkliniek voor drugs/alcohol verzwijgt, of op regelmatige basis drugs/overmatige hoeveelheid alcohol gebruikt (waardoor er een onjuist beeld van de psychische stabiliteit wordt gevormd), Soul Institute het recht heeft om de student zonder enige restitutie van cursusgelden van de opleiding te verwijderen.

  Soul Institute respecteert op zijn beurt het recht op privacy en garandeert zorgvuldig en naar behoren om te gaan met alle door de student verstrekte persoonlijke informatie.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  16.2 Tijdens de opleiding zul je intieme gevoelens en ervaringen met anderen delen. Als bescherming voor jezelf en de andere mensen in de groep, wordt je verzocht geen informatie of gevoelens van andere deelnemers te delen zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast wordt je aangemoedigd om gevoelens voor de gehele groep te delen en te verhelderen, en niet in aparte subgroepen buiten de groepsruimte.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  1. ETHISCHE CODE MET BETREKKING TOT DE OPLEIDING EN OVERIGE VOORWAARDEN

   

  Artikel 1.: Gebruik van de ruimtes en omgang met elkaar

   

  • De student dient voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn zodat de lessen niet worden verstoord.
  • Er mag alleen in de kantine/rustruimtes/eetruimte worden gegeten of gedronken. In de groepsruimten mag alleen water of thee in een bidon worden meegenomen. In de diverse centra geldt een rookverbod.
  • De student dient steeds zelf zijn/haar spullen op te ruimen in zowel de leslokalen als de kantine/rustruimtes/eetruimte
  • De studenten en assistenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het netjes opruimen van de groepsruimten na afloop van elk lesblok. Voor dit doeleinde is er een roomcaretaker schema gemaakt voor elk lesblok.
  • Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student allerhande informatie over alle do’s en don’ts tijdens de opleidingsblokken en dagen. Tevens ontvangt de student een overzicht van de te volgen lessen en huiswerk en hand-outs voor elk lesblok. Elke student wordt vriendelijk verzocht deze goed door te lezen en zich als individu en als groep bewust te zijn van deze gezamenlijke afspraken, alsook van het te maken huiswerk voor het lesblok.
  • Als er materiaal uitgereikt is met data en huiswerkaanwijzingen is het de taak van de student dit bij te houden en in de eigen agenda te noteren. De docent hoeft hierover niet telkens een herinnering te sturen en er wordt verwacht dat alle opdrachten tijdig worden ingeleverd.
  • Lichamelijk geweld is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de opleiding of workshop. Tijdens de workshops geldt de ‘stop-code, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de therapeut of de cliënt ‘stop’ zegt.
  • De begeleiders zijn gemachtigd om een deelnemer die, om welke reden dan ook, de groepsactiviteiten belemmert, de toegang tot de opleiding te ontzeggen. Een en ander na rijp beraad en overleg binnen het team dat op dat moment de opleiding geeft en in overleg met de hoofddocenten van Soul Institute. In een dergelijk geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.
  • Deelnemers zijn verplicht om tijdens het verblijf in de groeps- en cursuslocaties een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen en de richtlijnen van de staf hierover op te volgen.
  • De afspraken die gemaakt zijn tijdens de opleiding, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend

   

  Artikel 2: Schadeloosstelling

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  • SI draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van de aangeboden methodieken tijdens de opleiding.
  • SI is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen en/of materialen.
  • Kosten van eventuele schade, veroorzaakt door de student tijdens een opleidingsweekend komen volledig ten koste en verantwoordelijkheid van de betreffende student.
  • SI en alle docenten en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele materiële of psychische schade tijdens of na de opleiding als deze niet gerelateerd is aan een door een SI docent of medewerker en/of aan een door www.ktno.nl gegrond verklaarde schriftelijk ingediende klacht binnen de gestelde termijn.

   

  Artikel 3: Vragen en klachten, hoe gaat dat in zijn werk?

   

  Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding.

  Vragen worden bij voorkeur per e-mail gesteld en worden beantwoord binnen een termijn van tien werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

   

  Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door SI per ommegaande beantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer men een antwoord kan verwachten.

  Klachten over de uitvoering van de studieovereenkomst

  Deze moeten tijdig, volledig en duidelijk worden omschreven en bij SI worden ingediend via het klachtenformulier. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.

  Als de student een klacht heeft over de begeleiding, het lesprogramma of het verblijf dient hij/zij dit in elk geval schriftelijk en mondeling mede te delen aan de betrokken personen in vriendelijke (geweldloze) communicatie.

  SI zal elke klacht in behandeling nemen en de situatie in vriendelijke (geweldloze) communicatie met alle betrokkenen proberen af te handelen. Als dit niet lukt, kan de student zich verder beroepen op de klachtenprocedure en een officiële schriftelijke klacht indienen via www.ktno.nl.

   

  Artikel 3.1: De klachtenprocedure

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  SI erkent dat cliënten, studenten, assistenten, docenten klachten kunnen hebben tegenover elk van de betrokken partijen. SI biedt een procedure aan waarbij deze klachten worden erkend en er aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de betrokken partijen.

  De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. Ontvangst van de klacht. De student (docent, assistent) heeft een klacht met betrekking tot: medestudent, een docent(en), de lesstof, de administratie, financiën, persoonlijke bejegening, discriminatie of seksuele intimidatie, de locatie of het studiemateriaal. De betrokken partijen trachten mondeling en vriendelijk met elkaar te communiceren, zonder andere individuen of groepen hierbij te betrekken. Indien dit niet lukt en indien beide akkoord gaan, treedt de volgende stap in werking.
  2. Initiële mediatie. De betrokken partijen kijken uit naar mediatie. Een neutrale mediator wordt aanbevolen. Uitsluitend indien dit mislukt, en indien beide partijen akkoord gaan, wordt er overgegaan tot de volgende stap.
  3. Klacht gaat naar de verantwoordelijke van de opleiding die als aanspreekpunt fungeert. De klacht wordt opnieuw geëvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan omtrent verdere stappen, zonder enige partij te contesteren. Geprobeerd wordt het geschil samen op te lossen.
  4. Schriftelijke klachtindiening. Mocht de betrokken partij zich niet gehoord voelen in zijn/haar klacht of antwoord dan dient hij/zij deze vervolgens alsnog schriftelijk in bij een overkoepelend orgaan (KTNO) en stuurt hiervan een kopie aan SI.
  5. Bemiddelingsgeprek. Het overkoepelend orgaan (KTNO) zal beide partijen vervolgens gezamenlijk en/of afzonderlijk uitnodigen voor een bemiddelingsgesprek.
  1. Het oordeel van het KTNO is voor Soul Institute bindend. Eventuele consequenties worden door Soul Institute snel maar in elk geval binnen 90 dagen afgehandeld en in overleg eventueel op langere termijn.

   

  Artikel 4: Eigendomsrecht en copyright

   

  De student verklaart hierbij het eigendomsrecht/copyright van het cursusmateriaal te respecteren dat hij/zij gedurende de opleiding krijgt uitgereikt. De student begrijpt dat dit

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  materiaal alleen gebruikt mag worden nadat er door de cursusbegeleiders schriftelijk toestemming voor is gegeven en mits de bronvermelding gehandhaafd blijft.

  Het copyright van de door SI ontwikkelde of gebruikte syllabi behoort toe aan de respectievelijke auteurs of verantwoordelijke uitgevers. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, online via websites of social media of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SI of van de respectievelijke auteur of verantwoordelijke uitgever.

   

  Artikel 5: Beroepscode, naamsvermelding, beroepsvereniging, erkenning en verzekering beroepsaansprakelijkheid (WKKGZ).

   

  De opleidingen van het SI zijn door het KTNO (www.ktno.nl) erkend als een beroepsopleiding op HBO-niveau. Gebruik van deze termen (Inner Grounding Therapie, Soul Tantra, Soul Institute en Women’s Soul Coach) als aanbod naar het publiek is enkel en strikt voorbehouden aan gecertificeerde therapeuten.

   

  Ook het gebruik van de termen: Alive & Embody en Tantric Inner Grounding Therapy, Ayurvedic Tantric Bodyworker en Maha Yoni Healing en HIP release therapy zijn voorbehouden aan afgestudeerde studenten van deze opleidingen. Als je een diploma hebt behaald kun je, mits je aan de voorwaarden voor diplomering voldoet, jezelf aanmelden bij de beroepsvereniging Alive & Embody, waarna je wordt vermeld op de website van Soul Institute, mits je voldoet aan de bijscholingsvoorwaarden.

   

  Studenten in de afstudeerfase kunnen, wanneer ze hiervoor toestemming hebben gekregen van de opleiding, deze termen gebruiken terwijl en zolang ze in opleiding zijn en uitsluitend met vermelding van de toevoeging “i.o.” of “in opleiding”.

  De opleiding is een geregistreerde onderwijsinstelling en wordt daarvoor getoetst door het CRKBO (www.crkbo.nl), een kwaliteitskeurmerk voor onderwijsinstellingen.

   

  Studenten dienen allemaal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor studenten af te sluiten om het geleerde in de praktijk te kunnen oefenen, zowel binnen als buiten de opleiding. Sinds 1 januari 2017 is dit verplicht gesteld conform de WKKGZ-regeling.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student hiervoor alle benodigde formulieren.

  De kosten van deze registratie zijn voor de student en vormen geen onderdeel van het studiegeld. Alle Nederlandse docenten en therapeuten die werkzaam zijn binnen de opleiding dienen eveneens over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.

  Artikel 6: Medische basiskennis en Medisch-psychosociale basiskennis

   

  Het diploma Medische Basiskennis en Medisch-Psychosociale Basiskennis moet behaald worden door alle studenten die zich willen registreren als Natuurgeneeskundig Therapeut en die voor hun cliënten vergoeding willen via de zorgverzekeraars. Als Natuurgeneeskundig Therapeut kun je dan eventueel geregistreerd worden bij een beroepsvereniging. Bij het CAT.

  .

   

  Artikel 7: Ethische richtlijnen als student, therapeut en als docent.

   

  De lichamelijke en psychologische integriteit van de cliënt, medestudent en docent dient ten alle tijden te worden gerespecteerd.

   

  Artikel 7a: Deelrondes

   

  De opleiding is in belangrijke mate gebaseerd op het zelf ondervinden (ervaringsgericht). We leren samen door samen en met elkaar te werken. Tijdens de opleidingsblokken wordt gevraagd om o.a. oefensessies in tweetallen uit te wisselen: de ander zal op jou werken en jij werkt op de ander. In de groep zullen we steeds proberen om paren te vormen van mensen die bereid zijn met elkaar te werken. Er dient evenwel rekening gehouden te worden met de beperkingen die voortvloeien uit het aantal deelnemers, de gestalte, het gewicht, de tijd en de ruimte. Er kan je ook gevraagd worden om te werken wanneer je eigenlijk zou willen rusten.

   

  Geleidelijk aan, naarmate de opleiding vordert en naarmate onze lichamen meer diep lichaamswerk ontvangen waarbij blokkades en pijnpunten worden aangeraakt, kan het zijn dat meer frustraties, angst of verwarring naar boven komen. Tijdens elke les zal er tijd vrijgemaakt worden voor deze emoties/problemen en indien nodig zal hieraan extra tijd worden besteed. Doorgaans gebeurt dit tijdens elk opleidingsblok in een open ronde,

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  waardoor er in de groep gewerkt kan worden met pijnpunten, trauma of/en blokkades die naar boven komen.

   

  Artikel 7b: Veiligheid

   

  Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. We hanteren hiervoor drie basisregels:

   

  1. Zorg voor jezelf.
  2. Zorg voor anderen.
  3. Zorg voor het materiaal.

   

  Indien lichamelijke beperkingen je verhinderen om volledig deel te nemen aan een les, dien je zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het respecteren en aangeven van je eigen grenzen.

   

  In geval van nood: blijf als groep bij elkaar en breng jezelf in veiligheid. Vraag hulp aan de assistent, trainer of medestudenten en volg de instructies van de leidinggevende.

   

  Artikel 7c: Uitwisseling van diensten tegen betaling

   

  Studenten mogen niet tegen betaling diensten uitwisselen met andere studenten, noch binnen noch buiten de omgeving van de opleiding. De uitwisseling van diensten tegen betaling creëert onmiddellijk een machtsrelatie. Deze ongelijke positie belemmert studenten in de vrije omgang m.b.t. hun studie, als studiegenoten, als collega-onderzoekers en experimenteerders.

   

  Artikel 7d: Intieme relaties

   

  Het wordt aan studenten sterk afgeraden onderling seksuele contacten aan te gaan, tenzij er al sprake was van een dergelijke relatie voordat de studenten zich registreerden voor de opleiding. Studenten wordt gevraagd om openheid hierover en om relaties bekend te maken indien ze toch ontstaan. Seksuele contacten in deze context zijn dikwijls een manier van acting-out en het in afzondering blijven, in plaats van het herkennen van de volle reikwijdte van de gevoelens die opkomen en deze te gebruiken om een dieper zelfbewustzijn en verbinding te creëren.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Tijdens alle opleidingsactiviteiten is er geen enkele seksuele of erotische interactie tussen studenten onderling, studenten en docenten of assistenten toegestaan.

   

  We houden het contact hiermee helder en zuiver en om deze reden is alle gevoelde verliefdheid, aantrekkingskracht of andere vorm van overdracht altijd onderwerp voor proces tijdens de opleiding.

   

  Daar waar we oefenen met indringende vormen van zelf- of interactief lichaamswerk (bijv. in mond, keel, neus, anus en vaginaal weefsel in het kader van het losmaken van blokkades en het helen van traumatische ervaringen) zullen we dit met elkaar oefenen met het grootste respect naar onszelf en naar elkaar toe.

   

  Deze werkvormen hebben geen enkele relatie met termen als “lingam massage”, “erotische massage”, of “erotische yoni massage” die in de wereld van tantra via allerlei interpretaties de ronde doen. We zullen de studenten en ook onze collega’s en beroepsverenigingen altijd opheldering geven over deze verwarring rondom het woord ‘tantra’. In de context van de opleiding Inner Grounding Therapy en Women’s Soul Coach gebeurt iedere interventie vanuit een therapeutische aanrakingskwaliteit die binnen de ethische richtlijnen door de docenten en oprichters van de opleidingen zijn goedgekeurd.

   

  Werken met diepe en indringende lichaamsgerichte technieken houdt in dat:

   

  1. De student niets hoeft te ondergaan dat op dat moment niet goed voelt. Het leren aangeven en respecteren van grenzen is een essentieel onderdeel van de opleiding. Veiligheid en zelfbeschikkingsrecht prevaleren te allen tijde.

   

  1. We dit altijd oefenen buiten een erotische of seksuele context en uitsluitend gericht op het losmaken en verwerken van emoties die loskomen uit het vastzittend weefsel.

   

  1. Er kennis en bewustzijn bestaat omtrent erotische therapeutische overdracht en tegenoverdracht.

   

  1. We dit nooit oefenen in een 1-op-1 situatie maar altijd in een groepssituatie waarbij minstens 1 ander peer-supervisie aanwezig is.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  1. De diepe en invasieve lichaamsgerichte technieken enkel worden aangeleerd om toe te passen bij mensen in therapie waarbij dit passend is en uitsluitend met toestemming van de betreffende persoon, en altijd buiten de seksuele of erotische gevoelssfeer.

   

  Het “Tantrisch lichamelijke aspect” binnen de opleiding gaat over:

   

  1. Het ervaren van de energieflow via de adem in het lichaam
  2. Alsmede het ervaren van de energetische cyclus, adem en vermogen tot ontlading.
  3. Het ervaren van de meer subtiele lichaamsstromen in het lichaam via de Chakra’s Nadi’s (energiebanen) en marma-punten,
  4. Het ervaren van het vermogen, in grotere of mindere mate, om in een open contact te kunnen zijn met een medestudent of oefencliënt tijdens ademsessies, gesprekstechnieken, subtiele meditaties en lichaamswerk.
  5. Het innerlijk bewustzijn op het onderscheidend vermogen naar de eigen inperkende overtuigingen en gedachtestroom en het effect daarvan op verkramping en bevriezing in het lichaam.

   

  Het “Tantrisch geestelijke aspect” binnen de opleiding gaat over:

   

  1. Het ontwikkelen van een helder onderscheidingsvermogen ten opzichte van je eigen gedachtestroom.
  2. Het leren doorgronden van het filosofische aspect van non-dualiteit via de lessen over Tantra filosofie.
  3. Helderheid vergroten over het vermogen tot, en de aard en de kwaliteit van, verbinding en autonomie binnen de relaties die je aangaat met je medemens en de wereld om je heen door contactoefeningen, meditaties, sharing, linking, circling en inquiry methodieken.
  4. Visualisatieoefeningen die je openen voor de subtielere lagen van intuïtie, heldervoelendheid, helderziendheid en andere bewustzijnslagen en dimensies van de geest/bodymind.

   

  Artikel 7e: Eerlijkheid en transparantie

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  In een opleiding als de onze dien je je bewust te zijn dat bepaalde vormen van vriendschap kunnen leiden tot “bondjes of kliekjesvorming” en een gevoel van onhelderheid kunnen oproepen. Je zicht op je eigen proces doordringt alle activiteiten en uitwisselingen. Alle relaties, verliefdheden en vriendschappen kunnen vormen van overdracht bevatten die jouw helderheid als student vertroebelen.

  Hierover open in gesprek blijven is derhalve één van de intenties tijdens de gehele opleiding.

   

  Alle therapie bestaat uit relationele aspecten, contact en energie-uitwisseling in vele vormen. Het is je werk als therapeut om je hier steeds bewuster van te worden en deze aspecten op een therapeutisch verantwoorde manier te gebruiken.

   

  Het is onze intentie om een veilige omgeving te creëren waarbinnen studenten intieme persoonlijke thema’s kunnen onderzoeken en daarbij gezonde grenzen voor zichzelf en de grenzen van anderen kunnen verkennen en respecteren. Belangrijke factoren in het creëren van een dergelijke veilige omgeving zijn de principes van eerlijkheid en transparantie.

   

  Het is noodzakelijk te erkennen dat geheimen, terughoudendheid, ondergrondse attitudes en handelingen, verborgen gehouden relaties en jezelf inhouden een hindernis vormen in het helingsproces op elk niveau van de persoonlijkheid. Waarachtige persoonlijke onthullingen van jezelf naar de groep toe en een vrijmoedige en open exploratie van relaties tussen de groepsleden zijn van wezenlijk belang voor de emotionele gezondheid en persoonlijke vrijheid binnen de groep. In een opleidingsprogramma zoals het onze wordt een dergelijke volledige zelfexpressie aangemoedigd.

   

  Benut daarom de tijd tijdens de lessen, tijdens proceswerk en tijdens groepsbijeenkomsten om te vertellen over aantrekkingen en plaatsen waar je de verleiding voelt om grenzen te overschrijden en/of om intiem betrokken te raken.

   

  Artikel 7f: Grenzen van de relatie tussen opleidingsstaf onderling en met studenten

   

  Onder geen enkele voorwaarde kan een lid van de opleidingsstaf een intieme relatie aangaan met een student. Bovendien mag een staflid geen intieme relatie aangaan met een assistent. Indien dit geval zich toch voordoet, zal het staflid ontslagen worden uit de opleiding. Indien er toch een relatie is ontstaan tussen twee studenten dan dienen zij daarover duidelijk en transparant te zijn naar de medestudenten en de opleiding toe.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Het is tevens ten strengste verboden om een intieme relatie aan te gaan met een (oefen)cliënt.

   

  Artikel 7g: Alcohol en psychotrope substanties

   

  Studenten dienen zich te onthouden van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen die je waarneming beïnvloeden tijdens de studiemodules en alle momenten van studie, intervisie en uitoefening van het werk.

   

  Artikel 7h: Foto’s, geluids- en video-opnames.

   

  Er kunnen foto's en video's genomen worden van de setting, de docent of sfeerbeelden tijdens sommige modules. Dit wordt op voorhand aangekondigd. Zulke opnames kunnen gebruikt worden voor studie, marketing en promotiedoeleinden (website, publieke media, enz.).

   

  Voor er foto's of beelden worden genomen, zullen assistenten en trainers met de groep checken of er studenten zijn die niet op de foto willen of gefilmd willen worden. Iedereen heeft het recht vooraf of achteraf aan te geven wel of niet op een foto te willen staan. Op verzoek worden foto’s waar je toch op staat verwijderd. Zowel docenten als studenten dienen zich hieraan te houden.

   

  Foto’s worden alleen in het openbaar (internet, websites) gebruikt na nadrukkelijke toestemming van alle personen op de foto. Tijdens de lessen kunnen door de studenten geluidsopnames gemaakt worden ter ondersteuning van het lesmateriaal. Hiervoor is toestemming nodig van de betreffende docent.

   

  Artikel 7i: Groei

   

  De training is een groeiproces. Het is niet alleen een volledige en intensieve voorbereiding op het werken met anderen, omdat je ook zelf veel diepgaande sessies ontvangt en hierdoor zal transformeren. Je wordt in de gelegenheid gesteld om je eigen blokkades en "onaffe situaties" te doorleven, te doorzien en te hanteren en zo jezelf op die manier te openen voor nieuwe energieën, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Artikel 8: Navolging van de Ethische richtlijnen

   

  Bij overtreding van de ethische richtlijnen of tijdens de opleidingsblokken en bij overtreding van één van de hierboven genoemde punten, behoudt de opleider (SI) zich het recht voor om de student met onmiddellijke ingang van de opleiding te verwijderen zonder verdere restitutie van cursusgelden en overige gemaakte kosten. In sommige gevallen kan er na een mentorgesprek en nieuw gemaakte afspraken opnieuw het vertrouwen ontstaan dat de student de gemaakte afspraken van de ethische code zal respecteren en kan van verwijdering worden afgezien.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  BEHALEN VAN DIPLOMA

   

  Voor het behalen van het diploma dien je aan volgende criteria te voldoen:

  • aanwezigheid van minimaal 85%
  • voldaan aan alle betalingsverplichting
  • alle opdrachten zijn ingeleverd
  • voldaan aan de stagevereisten, inclusief verslag
  • scriptie is afgerond, inclusief verslag/poster
  • de vereiste supervisiesessies zijn bijgewoond en verslag is ingeleverd
  • verslag m.b.t. je individueel groeiproces is ingeleverd (eventueel via examenvraag)
  • geslaagd voor alle examens

   

  copyright soulinstitute.eu

  copyright soulinstitute.eu

  Verklaring:

  Ik onderschrijf, als student, deze voorwaarden en uitgangspunten

  Plaats en datum:

   

  Handtekening student:

   

  Naam student: …………………………………

   

  Handtekening voor SI:

  J.M.A.A.J. Snelder Handtekening administratie SI:

  L.Weller

 • Accreditaties en certificering workshops
 • Klachtenregeling
 • copyright soulinstitute.eu

  Toelatingseisen, betalingsvoorwaarden, ethische code en overige voorwaarden en aansprakelijkheidsverklaring voor studenten van de opleidingen van de beroepsopleiding Soul Institute, hierna te noemen SI. Hieronder vallen de opleidingen Inner Grounding Therapy opleiding en Women’s Soul Coach.

   

  Versie januari 2018

   

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

   

  Artikel 1: Definitie

   

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de beroepsopleiding Soul Institute (hierna te noemen ‘SI’) en deelnemers aan de opleidingen en daaraan verbonden workshops.

   

   1. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt. Indien de deelnemer niet degene is met wie de overeenkomst wordt aangegaan, gelden de bepalingen onder artikel 14.

   

  Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten

   

  2.1. De overeenkomst voor deelname aan het eerste jaar komt tot stand door middel van een mondelinge of schriftelijke aanmelding, waarna de deelnemer een schriftelijke bevestiging en een inschrijfformulier per post of mail ontvangt.

  Deze bevestiging en het inschrijfformulier dienen binnen veertien dagen na ontvangst te worden ondertekend en geretourneerd. De in het inschrijfformulier genoemde aanbetaling dient binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier aan de beroepsopleiding te zijn overgemaakt, waarna de inschrijving definitief is.

  Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier kan de inschrijving door de student of door SI zonder opgave van redenen worden ontbonden, mits dit gebeurt tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding.

  Dit formulier met toelatingseisen, betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheidsverklaring maakt onl mst en kan via de website worden

  ingezien.

   

   1. Aan het einde van het opleidingsjaar of na de eerste twee opleidingsjaren (Inner Grounding Therapy) ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier voor het daaropvolgende studiejaar of respectievelijk 2 opleidingsjaren. Dit inschrijfformulier dient voor of tijdens het laatste blok van het lopende studiejaar te worden ondertekend en geretourneerd. De in het inschrijfformulier genoemde aanbetaling dient binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier aan de beroepsopleiding te zijn overgemaakt, waarna de inschrijving definitief is.

   

   1. Wijzigingen in de totstandkoming van de overeenkomsten zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk door de beroepsopleiding zijn bevestigd.

   

  Artikel 3: Annulering opleiding

   

   1. De deelnemer heeft het recht zijn aanmelding voor de opleiding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier door de opleiding, per e-mail of per post kosteloos te annuleren. In geval van annulering van de opleiding tot 30 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, betaalt de deelnemer alleen de gedane aanbetaling van 100 euro. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag van het eerste jaar, betaalt deelnemer de helft van de deelnamekosten. Wel is het mogelijk zich te laten vervangen door een vervangende deelnemer als deze voldoet aan de toelatingseisen van de beroepsopleiding. Ook kan iemand van de wachtlijst (indien aanwezig) zijn/haar plaats innemen. In een dergelijk geval zijn er aan de annulering geen kosten verschuldigd, behoudens de aanbetaling. Deze regeling is ook van toepassing op de vervolgjaren.

   

   1. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag van het eerste jaar, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag van het eerste jaar de deelname beëindigt of om welke reden dan ook niet aan de opleiding deelneemt, betaalt deelnemer of opdrachtgever de volledige opleidingskosten van dat jaar. Dat geldt ook voor de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betalingsregeling.

   

  3.3 De beroepsopleiding heeft het recht om, met opgave van redenen, de opleiding of een losse training te annuleren.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

   1. De beroepsopleiding heeft, met opgave van redenen, het recht om de deelname van een deelnemer te weigeren in het geval hij of zij naar oordeel van de opleiders (nog) niet in staat is, om welke redenen dan ook, aan de opleiding deel te nemen. Dit geldt eveneens voor deelname aan de vervolgjaren

   

  Artikel 4: Toelatingseisen en vooropleiding

   

  Voor toelating aan de SI gelden de volgende voorwaarden:

   

    • Minimaal havodiploma (Voor België ASO- of BSO-diploma).
    • Na aanmelding volgt indien nodig een intakegesprek om te beoordelen of de opleiding op basis van levenservaring en zelfkennis geschikt is.
    • Ervaring met diep lichaamswerk, lichaamsgerichte psychotherapie of innerlijk kindwerk.
    • Het eerder hebben gevolgd van een één- of meerdaagse retreat bij het Soul Institute
    • Grote bereidheid tot zelfreflectie, reflectie ten opzichte van het eigen proces en bereidheid om te blijven groeien en ontwikkelen. Ook na de opleiding.
    • Grote affiniteit met het begeleiden van mensen tijdens hun persoonlijke ontwikkeling, traumaverwerking, seksualiteit en relationele problemen.
    • Voldoende kennis van de Engelse taal.
    • Bij de opleiding Inner Grounding Therapy is inschrijving alleen voor 2 leerjaren tegelijk mogelijk. Je schrijft je tegelijkertijd in voor jaar 1 en 2 samen. Na jaar 1 en 2 schrijf je je tegelijkertijd in voor jaar 3 en 4. Enkel jaar 1 volgen is niet mogelijk. Dit, omdat we van begin af aan een stevige bedding met de groep willen neerzetten, zodat alle processen door de jaren heen zorgvuldig aan bod kunnen komen.
    • Jaar 1 en 2 van de Inner Grounding Therapy leidt op tot het Practitioner diploma: Ayurvedic Tantric Bodyworker.
    • Inschrijving voor de vervolgjaren van de opleiding vindt plaats door het invullen en retourneren van het inschrijfformulier dat aan het einde van de twee eerste cursusjaren wordt uitgereikt. De betalingsvoorwaarden kunnen per leerjaar wijzigen. Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student de meest recente betalingsvoorwaarden.
    • Dit document met toelatingseisen, betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheidsverklaring maakt tevens deel uit van de studieovereenkomst en kan worden ingezien via de website.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  • Indien tijdens de opleiding blijkt dat de emotionele stabiliteit van de student niet toereikend is voor het verdere vervolg van de opleiding, kan de student van de opleiding worden uitgeschreven. Voordat er tot dit besluit wordt overgegaan, zal er eerst een gesprek met de student plaatsvinden.

   

  • Dit wordt mondeling en schriftelijk aan de student gecommuniceerd en indien nodig ontvangt de student hierbij begeleiding.

   

  Artikel 5: Bewijs van inschrijving

   

  Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt een voorlopige bevestiging verstuurd en volgt er indien nodig een intakegesprek.

  Na een positieve uitslag van het intakegesprek en bij voldoende aanmeldingen stuurt SI de student de definitieve aanmeldbevestiging en ontvang hij/zij een intakeformulier. Dit intakeformulier en een ondertekend exemplaar van deze algemene voorwaarden moeten worden teruggestuurd, alsmede een verklaring van de gewenste betalingswijze (eenmalige betaling of betaling in termijnen).

  Indien alle formulieren zijn ondertekend en geretourneerd en de aanbetaling is voldaan, ontvangt de student een bewijs van inschrijving.

   

  Artikel 6: Financiële verplichtingen

   

  Bij inschrijving voor de 4-jarige opleiding “Inner Grounding Therapy “of de opleiding Women’s Soul Coach fase 1 en/of fase 2 verplicht de student zich de verschuldigde opleidingskosten van de betreffende leergang te betalen. De opleidingskosten staan vermeld in de betalingsvoorwaarden en op onze website: www.soulinstitute.eu

  De student dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier, een aanbetaling te doen van € 150,- waardoor zijn/haar plaats in de opleiding is gereserveerd.

  Betaling van het resterende bedrag dient te geschieden uiterlijk 3 maanden vóór de start van de opleiding/het leerjaar op rekening NL30 INGB 0007 5367 68 t.n.v. Soul Institute te ‘s- Hertogenbosch. In overleg kan van de betalingsdata afgeweken worden, maar niet van de betalingsverplichting.

  Betaling in termijnen is eveneens mogelijk. Hiervoor betaalt de student € 150,- extra administratiekosten. De termijnen (maximaal 6 worden in overleg vastgelegd. Het

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  totaalbedrag dient echter 3 maanden voor het einde van het opleidingsjaar te zijn voldaan. De termijnbetaling wordt altijd afgeschreven op de 1e van de maand, ofwel via een automatische incasso ofwel via een door de student zelf ingestelde automatische overboeking.

   

  Artikel 7: Aftrekbaarheid studiekosten voor beroep

   

  De studiekosten zijn onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar bij de belasting onder de post: “Studiekosten voor beroep.” De student wordt door SI hierbij slechts geïnformeerd over de mogelijkheden. Het is niet mogelijk om SI aansprakelijk te stellen voor de mogelijkheid tot aftrekbaarheid van de studiekosten.

  Teven zijn er enkele instanties die subsidie verlenen voor opleidingen zoals deze. Zover wij hiervan op de hoogte zijn, zullen we de student hierover vrijblijvend informeren. De student is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de subsidie.

   

  Artikel 8: Voortijdig stoppen met de opleiding

   

  Indien een student voortijdig met de opleiding wil stoppen, wordt dit altijd besproken via een face-to-face persoonlijk gesprek (niet via telefoon of Skype) met één of meerdere docenten of mentoren van de opleiding. Ook vindt er een afscheidsmoment plaats met de groep. Binnen SI is het uitgangspunt dat we werken vanuit de essentie van verbinding. Aan het nemen van afscheid wordt derhalve veel waarde gehecht.

  Na de start van de opleiding kan geen volledige restitutie van de opleidingskosten meer plaatsvinden, ook als de student besluit aan één, meerdere of zelfs alle weekenden van het opleidingsjaar niet deel te nemen.

   

  Artikel 9: Beperkte restitutie bij overmacht

   

  In het geval van definitief stoppen door overmacht* is het volgende recht op restitutie van toepassing:

  Restitutie van ongebruikte opleiding- en/of verblijfskosten die nog hebben plaatsgevonden NA het geval van overmacht, zal plaatsvinden binnen 90 dagen na de afmelding wegens overmacht.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  * Onder overmacht wordt een calamiteit door een ernstig ongeval of ziekte verstaan waardoor deelname aan de rest van het opleidingsjaar uitgesloten is. In geval van twijfel beslist uiteindelijk Soul Institute of er recht is op deze restitutie. Het overleggen van een duidelijke doktersverklaring maakt onderdeel uit van de procedure.

   

  Artikel 10: Aanwezigheid

   

  De aanwezigheid tijdens de lesuren is verplicht voor het behalen van het diploma. De afwezigheid van één of meer deelnemers kan de voltooiing van bepaalde onderdelen van het opleidingsproces verhinderen. Facultatieve uren gewijd aan het herhalen van de stof worden als dusdanig aangekondigd. Een deelnemer die een les mist is zelf verantwoordelijk voor het inhalen ervan, in overleg met de hoofddocenten van de opleiding. Stiptheid is belangrijk voor het groepsproces. We vragen je daarom om bij elke les uiterlijk een kwartier van tevoren aanwezig te zijn.

   

  Artikel 11: Niet gevolgd studieblok door afwezigheid of ziekte

   

  In het geval een deelnemer plotseling ziek wordt of om een andere reden één van de lesblokken niet kan volgen, dan wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld om dat blok in te halen in het volgende jaar. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden: opdrachten uit een gemist blok dienen wel gemaakt te worden in datzelfde jaar met behulp van aantekeningen van medestudenten. Ook kan er een extra les over het praktijkgedeelte met de betreffende docent of een assistent ingepland worden. De kosten van deze les zijn voor rekening van de student. Een studieblok inhalen in een volgend studiejaar is mogelijk tegen betaling van de geldende verblijfskosten.

  De opleidingskosten van het blok worden niet gerestitueerd.

   

  Artikel 12: Mogelijke bijkomende kosten bij niet slagen of stagnatie

   

  Indien de student zakt voor de eindtoets zijn de kosten van het praktijkherexamen en het theoretische herexamen € 75,- per herexamen.

  Bij eventuele stagnatie in zijn/haar persoonlijke groeiproces is de student verplicht om, naast de vijf mentorsessies, extra persoonlijke sessies te volgen. Je mentor kan je verzoeken extra sessies aan te vragen. De mentorsessies kosten € 85,- per uur.

   

  Artikel 13: Annulering cursusjaar

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  De student is zich ervan bewust dat het opleidingsjaar door SI geannuleerd kan worden wanneer er minder dan 10 studenten zich voor de opleiding hebben aangemeld. De reden hiervan is dat de verblijfskosten in de opleidingscentra anders te hoog zijn. Uiteraard streven we ernaar een volle groep studenten te garanderen. Deelnemers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. In een dergelijk geval worden eventueel reeds betaalde uiteraard cursusgelden gerestitueerd.

   

  Artikel 14: Aanvullende betalingsvoorwaarden

   

  • Indien een bedrijf of instelling de studiekosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk voor de betaling. Het is daarom raadzaam een schriftelijke bevestiging van het aangaan van deze betalingsverplichting aan te vragen bij het betreffende bedrijf of de betreffende instelling.
  • De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het thuisadres.
  • Bij het overschrijden van de betalingsdatum wordt per maand € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hieraan verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de student.
  • Bij niet tijdige betaling kan de student toegang tot de lessen/tentamens worden ontzegd. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.
  • SI is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de studieovereenkomst op te zeggen indien de belangen van het instituut worden geschaad. Dit is ook van toepassing bij onbehoorlijk gedrag*. Alle financiële betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de studieovereenkomst blijven onverminderd bestaan.
  • Het verzuim van lessen kan invloed hebben op de beoordeling van de vakken. De exacte regels hiervoor zijn te vinden in de informatiegids die aan het begin van de opleiding wordt uitgereikt.

   

  * Onbehoorlijk gedrag is het overschrijden van de ethische code van de opleiding en de ethische code van de Inner Grounding therapie* (te downloaden op onze website en onderdeel van de studiegids) en het zonder overleg verlaten van een opleidingsweekend.

   

  Artikel 15: Extra studie- en opleidingsinformatie

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  • In de studiegids en op de website www.soulinstitute.eu is alle algemene informatie aangaande de opleiding te vinden, alsmede de doelstellingen, de duur, de omschrijving van de vakken, een globaal leerplan, studiebelasting, toetsing en kosten van de opleiding.
  • De studiebelasting bedraagt per week minimaal 6 uur aan thuisstudie plus de aanwezigheid op de lesdagen, opleidingsweekenden, intervisiedagen en individuele sessies zoals omschreven in het curriculum.
  • Bij de start van de opleiding ontvangt de student een informatiegids met daarin alle informatie over de gang van zaken, de organisatie en reglementen van Soul Institute.
  • De roosters voor de eerste leergang worden bij aanvang van het leerjaar uitgereikt. De nieuwe roosters worden in mei/juni van elk schooljaar verstrekt.
  • SI behoudt zich het recht voor om na aanvang van de studie wijzigingen in het leerplan aan te brengen. Uiteraard met behoud van het aantal lesuren.
  • SI is een nog in opbouw zijnde opleiding die aan veranderingen onderhevig is. Wanneer een student na een of meer jaren na een studiestop opnieuw wil instromen, is het mogelijk dat hij extra blokken en opdrachten moet inhalen. Dit is maatwerk en wordt individueel met de student besproken.

   

  Artikel 16: Vertrouwelijkheid, juiste informatie en recht op privacy

   

  16.1 Door de student verstrekte informatie wordt door SI, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld conform de heersende privacywetgeving. De student verklaart dat de bijgesloten intakevragenlijst geheel naar waarheid is ingevuld. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.

  De student is ervan op de hoogte dat wanneer hij/zij een psychiatrische diagnose, een opname in een psychiatrische inrichting of in een afkickkliniek voor drugs/alcohol verzwijgt, of op regelmatige basis drugs/overmatige hoeveelheid alcohol gebruikt (waardoor er een onjuist beeld van de psychische stabiliteit wordt gevormd), Soul Institute het recht heeft om de student zonder enige restitutie van cursusgelden van de opleiding te verwijderen.

  Soul Institute respecteert op zijn beurt het recht op privacy en garandeert zorgvuldig en naar behoren om te gaan met alle door de student verstrekte persoonlijke informatie.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  16.2 Tijdens de opleiding zul je intieme gevoelens en ervaringen met anderen delen. Als bescherming voor jezelf en de andere mensen in de groep, wordt je verzocht geen informatie of gevoelens van andere deelnemers te delen zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast wordt je aangemoedigd om gevoelens voor de gehele groep te delen en te verhelderen, en niet in aparte subgroepen buiten de groepsruimte.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  1. ETHISCHE CODE MET BETREKKING TOT DE OPLEIDING EN OVERIGE VOORWAARDEN

   

  Artikel 1.: Gebruik van de ruimtes en omgang met elkaar

   

  • De student dient voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn zodat de lessen niet worden verstoord.
  • Er mag alleen in de kantine/rustruimtes/eetruimte worden gegeten of gedronken. In de groepsruimten mag alleen water of thee in een bidon worden meegenomen. In de diverse centra geldt een rookverbod.
  • De student dient steeds zelf zijn/haar spullen op te ruimen in zowel de leslokalen als de kantine/rustruimtes/eetruimte
  • De studenten en assistenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het netjes opruimen van de groepsruimten na afloop van elk lesblok. Voor dit doeleinde is er een roomcaretaker schema gemaakt voor elk lesblok.
  • Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student allerhande informatie over alle do’s en don’ts tijdens de opleidingsblokken en dagen. Tevens ontvangt de student een overzicht van de te volgen lessen en huiswerk en hand-outs voor elk lesblok. Elke student wordt vriendelijk verzocht deze goed door te lezen en zich als individu en als groep bewust te zijn van deze gezamenlijke afspraken, alsook van het te maken huiswerk voor het lesblok.
  • Als er materiaal uitgereikt is met data en huiswerkaanwijzingen is het de taak van de student dit bij te houden en in de eigen agenda te noteren. De docent hoeft hierover niet telkens een herinnering te sturen en er wordt verwacht dat alle opdrachten tijdig worden ingeleverd.
  • Lichamelijk geweld is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de opleiding of workshop. Tijdens de workshops geldt de ‘stop-code, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de therapeut of de cliënt ‘stop’ zegt.
  • De begeleiders zijn gemachtigd om een deelnemer die, om welke reden dan ook, de groepsactiviteiten belemmert, de toegang tot de opleiding te ontzeggen. Een en ander na rijp beraad en overleg binnen het team dat op dat moment de opleiding geeft en in overleg met de hoofddocenten van Soul Institute. In een dergelijk geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.
  • Deelnemers zijn verplicht om tijdens het verblijf in de groeps- en cursuslocaties een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen en de richtlijnen van de staf hierover op te volgen.
  • De afspraken die gemaakt zijn tijdens de opleiding, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend

   

  Artikel 2: Schadeloosstelling

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  • SI draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van de aangeboden methodieken tijdens de opleiding.
  • SI is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen en/of materialen.
  • Kosten van eventuele schade, veroorzaakt door de student tijdens een opleidingsweekend komen volledig ten koste en verantwoordelijkheid van de betreffende student.
  • SI en alle docenten en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele materiële of psychische schade tijdens of na de opleiding als deze niet gerelateerd is aan een door een SI docent of medewerker en/of aan een door www.ktno.nl gegrond verklaarde schriftelijk ingediende klacht binnen de gestelde termijn.

   

  Artikel 3: Vragen en klachten, hoe gaat dat in zijn werk?

   

  Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding.

  Vragen worden bij voorkeur per e-mail gesteld en worden beantwoord binnen een termijn van tien werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

   

  Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door SI per ommegaande beantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer men een antwoord kan verwachten.

  Klachten over de uitvoering van de studieovereenkomst

  Deze moeten tijdig, volledig en duidelijk worden omschreven en bij SI worden ingediend via het klachtenformulier. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.

  Als de student een klacht heeft over de begeleiding, het lesprogramma of het verblijf dient hij/zij dit in elk geval schriftelijk en mondeling mede te delen aan de betrokken personen in vriendelijke (geweldloze) communicatie.

  SI zal elke klacht in behandeling nemen en de situatie in vriendelijke (geweldloze) communicatie met alle betrokkenen proberen af te handelen. Als dit niet lukt, kan de student zich verder beroepen op de klachtenprocedure en een officiële schriftelijke klacht indienen via www.ktno.nl.

   

  Artikel 3.1: De klachtenprocedure

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  SI erkent dat cliënten, studenten, assistenten, docenten klachten kunnen hebben tegenover elk van de betrokken partijen. SI biedt een procedure aan waarbij deze klachten worden erkend en er aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de betrokken partijen.

  De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. Ontvangst van de klacht. De student (docent, assistent) heeft een klacht met betrekking tot: medestudent, een docent(en), de lesstof, de administratie, financiën, persoonlijke bejegening, discriminatie of seksuele intimidatie, de locatie of het studiemateriaal. De betrokken partijen trachten mondeling en vriendelijk met elkaar te communiceren, zonder andere individuen of groepen hierbij te betrekken. Indien dit niet lukt en indien beide akkoord gaan, treedt de volgende stap in werking.
  2. Initiële mediatie. De betrokken partijen kijken uit naar mediatie. Een neutrale mediator wordt aanbevolen. Uitsluitend indien dit mislukt, en indien beide partijen akkoord gaan, wordt er overgegaan tot de volgende stap.
  3. Klacht gaat naar de verantwoordelijke van de opleiding die als aanspreekpunt fungeert. De klacht wordt opnieuw geëvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan omtrent verdere stappen, zonder enige partij te contesteren. Geprobeerd wordt het geschil samen op te lossen.
  4. Schriftelijke klachtindiening. Mocht de betrokken partij zich niet gehoord voelen in zijn/haar klacht of antwoord dan dient hij/zij deze vervolgens alsnog schriftelijk in bij een overkoepelend orgaan (KTNO) en stuurt hiervan een kopie aan SI.
  5. Bemiddelingsgeprek. Het overkoepelend orgaan (KTNO) zal beide partijen vervolgens gezamenlijk en/of afzonderlijk uitnodigen voor een bemiddelingsgesprek.
  1. Het oordeel van het KTNO is voor Soul Institute bindend. Eventuele consequenties worden door Soul Institute snel maar in elk geval binnen 90 dagen afgehandeld en in overleg eventueel op langere termijn.

   

  Artikel 4: Eigendomsrecht en copyright

   

  De student verklaart hierbij het eigendomsrecht/copyright van het cursusmateriaal te respecteren dat hij/zij gedurende de opleiding krijgt uitgereikt. De student begrijpt dat dit

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  materiaal alleen gebruikt mag worden nadat er door de cursusbegeleiders schriftelijk toestemming voor is gegeven en mits de bronvermelding gehandhaafd blijft.

  Het copyright van de door SI ontwikkelde of gebruikte syllabi behoort toe aan de respectievelijke auteurs of verantwoordelijke uitgevers. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, online via websites of social media of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SI of van de respectievelijke auteur of verantwoordelijke uitgever.

   

  Artikel 5: Beroepscode, naamsvermelding, beroepsvereniging, erkenning en verzekering beroepsaansprakelijkheid (WKKGZ).

   

  De opleidingen van het SI zijn door het KTNO (www.ktno.nl) erkend als een beroepsopleiding op HBO-niveau. Gebruik van deze termen (Inner Grounding Therapie, Soul Tantra, Soul Institute en Women’s Soul Coach) als aanbod naar het publiek is enkel en strikt voorbehouden aan gecertificeerde therapeuten.

   

  Ook het gebruik van de termen: Alive & Embody en Tantric Inner Grounding Therapy, Ayurvedic Tantric Bodyworker en Maha Yoni Healing en HIP release therapy zijn voorbehouden aan afgestudeerde studenten van deze opleidingen. Als je een diploma hebt behaald kun je, mits je aan de voorwaarden voor diplomering voldoet, jezelf aanmelden bij de beroepsvereniging Alive & Embody, waarna je wordt vermeld op de website van Soul Institute, mits je voldoet aan de bijscholingsvoorwaarden.

   

  Studenten in de afstudeerfase kunnen, wanneer ze hiervoor toestemming hebben gekregen van de opleiding, deze termen gebruiken terwijl en zolang ze in opleiding zijn en uitsluitend met vermelding van de toevoeging “i.o.” of “in opleiding”.

  De opleiding is een geregistreerde onderwijsinstelling en wordt daarvoor getoetst door het CRKBO (www.crkbo.nl), een kwaliteitskeurmerk voor onderwijsinstellingen.

   

  Studenten dienen allemaal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor studenten af te sluiten om het geleerde in de praktijk te kunnen oefenen, zowel binnen als buiten de opleiding. Sinds 1 januari 2017 is dit verplicht gesteld conform de WKKGZ-regeling.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student hiervoor alle benodigde formulieren.

  De kosten van deze registratie zijn voor de student en vormen geen onderdeel van het studiegeld. Alle Nederlandse docenten en therapeuten die werkzaam zijn binnen de opleiding dienen eveneens over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.

  Artikel 6: Medische basiskennis en Medisch-psychosociale basiskennis

   

  Het diploma Medische Basiskennis en Medisch-Psychosociale Basiskennis moet behaald worden door alle studenten die zich willen registreren als Natuurgeneeskundig Therapeut en die voor hun cliënten vergoeding willen via de zorgverzekeraars. Als Natuurgeneeskundig Therapeut kun je dan eventueel geregistreerd worden bij een beroepsvereniging. Bij het CAT.

  .

   

  Artikel 7: Ethische richtlijnen als student, therapeut en als docent.

   

  De lichamelijke en psychologische integriteit van de cliënt, medestudent en docent dient ten alle tijden te worden gerespecteerd.

   

  Artikel 7a: Deelrondes

   

  De opleiding is in belangrijke mate gebaseerd op het zelf ondervinden (ervaringsgericht). We leren samen door samen en met elkaar te werken. Tijdens de opleidingsblokken wordt gevraagd om o.a. oefensessies in tweetallen uit te wisselen: de ander zal op jou werken en jij werkt op de ander. In de groep zullen we steeds proberen om paren te vormen van mensen die bereid zijn met elkaar te werken. Er dient evenwel rekening gehouden te worden met de beperkingen die voortvloeien uit het aantal deelnemers, de gestalte, het gewicht, de tijd en de ruimte. Er kan je ook gevraagd worden om te werken wanneer je eigenlijk zou willen rusten.

   

  Geleidelijk aan, naarmate de opleiding vordert en naarmate onze lichamen meer diep lichaamswerk ontvangen waarbij blokkades en pijnpunten worden aangeraakt, kan het zijn dat meer frustraties, angst of verwarring naar boven komen. Tijdens elke les zal er tijd vrijgemaakt worden voor deze emoties/problemen en indien nodig zal hieraan extra tijd worden besteed. Doorgaans gebeurt dit tijdens elk opleidingsblok in een open ronde,

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  waardoor er in de groep gewerkt kan worden met pijnpunten, trauma of/en blokkades die naar boven komen.

   

  Artikel 7b: Veiligheid

   

  Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. We hanteren hiervoor drie basisregels:

   

  1. Zorg voor jezelf.
  2. Zorg voor anderen.
  3. Zorg voor het materiaal.

   

  Indien lichamelijke beperkingen je verhinderen om volledig deel te nemen aan een les, dien je zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het respecteren en aangeven van je eigen grenzen.

   

  In geval van nood: blijf als groep bij elkaar en breng jezelf in veiligheid. Vraag hulp aan de assistent, trainer of medestudenten en volg de instructies van de leidinggevende.

   

  Artikel 7c: Uitwisseling van diensten tegen betaling

   

  Studenten mogen niet tegen betaling diensten uitwisselen met andere studenten, noch binnen noch buiten de omgeving van de opleiding. De uitwisseling van diensten tegen betaling creëert onmiddellijk een machtsrelatie. Deze ongelijke positie belemmert studenten in de vrije omgang m.b.t. hun studie, als studiegenoten, als collega-onderzoekers en experimenteerders.

   

  Artikel 7d: Intieme relaties

   

  Het wordt aan studenten sterk afgeraden onderling seksuele contacten aan te gaan, tenzij er al sprake was van een dergelijke relatie voordat de studenten zich registreerden voor de opleiding. Studenten wordt gevraagd om openheid hierover en om relaties bekend te maken indien ze toch ontstaan. Seksuele contacten in deze context zijn dikwijls een manier van acting-out en het in afzondering blijven, in plaats van het herkennen van de volle reikwijdte van de gevoelens die opkomen en deze te gebruiken om een dieper zelfbewustzijn en verbinding te creëren.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Tijdens alle opleidingsactiviteiten is er geen enkele seksuele of erotische interactie tussen studenten onderling, studenten en docenten of assistenten toegestaan.

   

  We houden het contact hiermee helder en zuiver en om deze reden is alle gevoelde verliefdheid, aantrekkingskracht of andere vorm van overdracht altijd onderwerp voor proces tijdens de opleiding.

   

  Daar waar we oefenen met indringende vormen van zelf- of interactief lichaamswerk (bijv. in mond, keel, neus, anus en vaginaal weefsel in het kader van het losmaken van blokkades en het helen van traumatische ervaringen) zullen we dit met elkaar oefenen met het grootste respect naar onszelf en naar elkaar toe.

   

  Deze werkvormen hebben geen enkele relatie met termen als “lingam massage”, “erotische massage”, of “erotische yoni massage” die in de wereld van tantra via allerlei interpretaties de ronde doen. We zullen de studenten en ook onze collega’s en beroepsverenigingen altijd opheldering geven over deze verwarring rondom het woord ‘tantra’. In de context van de opleiding Inner Grounding Therapy en Women’s Soul Coach gebeurt iedere interventie vanuit een therapeutische aanrakingskwaliteit die binnen de ethische richtlijnen door de docenten en oprichters van de opleidingen zijn goedgekeurd.

   

  Werken met diepe en indringende lichaamsgerichte technieken houdt in dat:

   

  1. De student niets hoeft te ondergaan dat op dat moment niet goed voelt. Het leren aangeven en respecteren van grenzen is een essentieel onderdeel van de opleiding. Veiligheid en zelfbeschikkingsrecht prevaleren te allen tijde.

   

  1. We dit altijd oefenen buiten een erotische of seksuele context en uitsluitend gericht op het losmaken en verwerken van emoties die loskomen uit het vastzittend weefsel.

   

  1. Er kennis en bewustzijn bestaat omtrent erotische therapeutische overdracht en tegenoverdracht.

   

  1. We dit nooit oefenen in een 1-op-1 situatie maar altijd in een groepssituatie waarbij minstens 1 ander peer-supervisie aanwezig is.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  1. De diepe en invasieve lichaamsgerichte technieken enkel worden aangeleerd om toe te passen bij mensen in therapie waarbij dit passend is en uitsluitend met toestemming van de betreffende persoon, en altijd buiten de seksuele of erotische gevoelssfeer.

   

  Het “Tantrisch lichamelijke aspect” binnen de opleiding gaat over:

   

  1. Het ervaren van de energieflow via de adem in het lichaam
  2. Alsmede het ervaren van de energetische cyclus, adem en vermogen tot ontlading.
  3. Het ervaren van de meer subtiele lichaamsstromen in het lichaam via de Chakra’s Nadi’s (energiebanen) en marma-punten,
  4. Het ervaren van het vermogen, in grotere of mindere mate, om in een open contact te kunnen zijn met een medestudent of oefencliënt tijdens ademsessies, gesprekstechnieken, subtiele meditaties en lichaamswerk.
  5. Het innerlijk bewustzijn op het onderscheidend vermogen naar de eigen inperkende overtuigingen en gedachtestroom en het effect daarvan op verkramping en bevriezing in het lichaam.

   

  Het “Tantrisch geestelijke aspect” binnen de opleiding gaat over:

   

  1. Het ontwikkelen van een helder onderscheidingsvermogen ten opzichte van je eigen gedachtestroom.
  2. Het leren doorgronden van het filosofische aspect van non-dualiteit via de lessen over Tantra filosofie.
  3. Helderheid vergroten over het vermogen tot, en de aard en de kwaliteit van, verbinding en autonomie binnen de relaties die je aangaat met je medemens en de wereld om je heen door contactoefeningen, meditaties, sharing, linking, circling en inquiry methodieken.
  4. Visualisatieoefeningen die je openen voor de subtielere lagen van intuïtie, heldervoelendheid, helderziendheid en andere bewustzijnslagen en dimensies van de geest/bodymind.

   

  Artikel 7e: Eerlijkheid en transparantie

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  In een opleiding als de onze dien je je bewust te zijn dat bepaalde vormen van vriendschap kunnen leiden tot “bondjes of kliekjesvorming” en een gevoel van onhelderheid kunnen oproepen. Je zicht op je eigen proces doordringt alle activiteiten en uitwisselingen. Alle relaties, verliefdheden en vriendschappen kunnen vormen van overdracht bevatten die jouw helderheid als student vertroebelen.

  Hierover open in gesprek blijven is derhalve één van de intenties tijdens de gehele opleiding.

   

  Alle therapie bestaat uit relationele aspecten, contact en energie-uitwisseling in vele vormen. Het is je werk als therapeut om je hier steeds bewuster van te worden en deze aspecten op een therapeutisch verantwoorde manier te gebruiken.

   

  Het is onze intentie om een veilige omgeving te creëren waarbinnen studenten intieme persoonlijke thema’s kunnen onderzoeken en daarbij gezonde grenzen voor zichzelf en de grenzen van anderen kunnen verkennen en respecteren. Belangrijke factoren in het creëren van een dergelijke veilige omgeving zijn de principes van eerlijkheid en transparantie.

   

  Het is noodzakelijk te erkennen dat geheimen, terughoudendheid, ondergrondse attitudes en handelingen, verborgen gehouden relaties en jezelf inhouden een hindernis vormen in het helingsproces op elk niveau van de persoonlijkheid. Waarachtige persoonlijke onthullingen van jezelf naar de groep toe en een vrijmoedige en open exploratie van relaties tussen de groepsleden zijn van wezenlijk belang voor de emotionele gezondheid en persoonlijke vrijheid binnen de groep. In een opleidingsprogramma zoals het onze wordt een dergelijke volledige zelfexpressie aangemoedigd.

   

  Benut daarom de tijd tijdens de lessen, tijdens proceswerk en tijdens groepsbijeenkomsten om te vertellen over aantrekkingen en plaatsen waar je de verleiding voelt om grenzen te overschrijden en/of om intiem betrokken te raken.

   

  Artikel 7f: Grenzen van de relatie tussen opleidingsstaf onderling en met studenten

   

  Onder geen enkele voorwaarde kan een lid van de opleidingsstaf een intieme relatie aangaan met een student. Bovendien mag een staflid geen intieme relatie aangaan met een assistent. Indien dit geval zich toch voordoet, zal het staflid ontslagen worden uit de opleiding. Indien er toch een relatie is ontstaan tussen twee studenten dan dienen zij daarover duidelijk en transparant te zijn naar de medestudenten en de opleiding toe.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Het is tevens ten strengste verboden om een intieme relatie aan te gaan met een (oefen)cliënt.

   

  Artikel 7g: Alcohol en psychotrope substanties

   

  Studenten dienen zich te onthouden van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen die je waarneming beïnvloeden tijdens de studiemodules en alle momenten van studie, intervisie en uitoefening van het werk.

   

  Artikel 7h: Foto’s, geluids- en video-opnames.

   

  Er kunnen foto's en video's genomen worden van de setting, de docent of sfeerbeelden tijdens sommige modules. Dit wordt op voorhand aangekondigd. Zulke opnames kunnen gebruikt worden voor studie, marketing en promotiedoeleinden (website, publieke media, enz.).

   

  Voor er foto's of beelden worden genomen, zullen assistenten en trainers met de groep checken of er studenten zijn die niet op de foto willen of gefilmd willen worden. Iedereen heeft het recht vooraf of achteraf aan te geven wel of niet op een foto te willen staan. Op verzoek worden foto’s waar je toch op staat verwijderd. Zowel docenten als studenten dienen zich hieraan te houden.

   

  Foto’s worden alleen in het openbaar (internet, websites) gebruikt na nadrukkelijke toestemming van alle personen op de foto. Tijdens de lessen kunnen door de studenten geluidsopnames gemaakt worden ter ondersteuning van het lesmateriaal. Hiervoor is toestemming nodig van de betreffende docent.

   

  Artikel 7i: Groei

   

  De training is een groeiproces. Het is niet alleen een volledige en intensieve voorbereiding op het werken met anderen, omdat je ook zelf veel diepgaande sessies ontvangt en hierdoor zal transformeren. Je wordt in de gelegenheid gesteld om je eigen blokkades en "onaffe situaties" te doorleven, te doorzien en te hanteren en zo jezelf op die manier te openen voor nieuwe energieën, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  Artikel 8: Navolging van de Ethische richtlijnen

   

  Bij overtreding van de ethische richtlijnen of tijdens de opleidingsblokken en bij overtreding van één van de hierboven genoemde punten, behoudt de opleider (SI) zich het recht voor om de student met onmiddellijke ingang van de opleiding te verwijderen zonder verdere restitutie van cursusgelden en overige gemaakte kosten. In sommige gevallen kan er na een mentorgesprek en nieuw gemaakte afspraken opnieuw het vertrouwen ontstaan dat de student de gemaakte afspraken van de ethische code zal respecteren en kan van verwijdering worden afgezien.

   

  copyright soulinstitute.eu

   

  BEHALEN VAN DIPLOMA

   

  Voor het behalen van het diploma dien je aan volgende criteria te voldoen:

  • aanwezigheid van minimaal 85%
  • voldaan aan alle betalingsverplichting
  • alle opdrachten zijn ingeleverd
  • voldaan aan de stagevereisten, inclusief verslag
  • scriptie is afgerond, inclusief verslag/poster
  • de vereiste supervisiesessies zijn bijgewoond en verslag is ingeleverd
  • verslag m.b.t. je individueel groeiproces is ingeleverd (eventueel via examenvraag)
  • geslaagd voor alle examens

   

  copyright soulinstitute.eu

  copyright soulinstitute.eu

  Verklaring:

  Ik onderschrijf, als student, deze voorwaarden en uitgangspunten

  Plaats en datum:

   

  Handtekening student:

   

  Naam student: …………………………………

   

  Handtekening voor SI:

  J.M.A.A.J. Snelder Handtekening administratie SI:

  L.Weller

 • Klachtenregeling

23.kb
Download
43.kb
Download
18.kb
Download
Wil je alle workshops bekijken die er bij soul Institute gegeven worden dan kun je ook de gehele studiegids downloaden. Veel leesplezier!
Sluit je aan bij onze community!

Ontvang gratis ons Soul Magazine met nieuws en blogs over onze activiteiten